Gebruukscondities
Wat heinao kump zien de condities vaan een juridische euvereinkoms (“Euvereinkoms”) tössen Uuch en de Stiechting Limbörgse Academie (Limburgish Academy Foundation). Door touwgank tot dees website (“Site”) te zeuke, op dees Site te browse en/of dees Site te gebruke, stump G’r demèt in tot G’r dees condities gelezen en begrepen höb, draon gehawwe zeet en Uuch veug nao alle touwpasseleke wètgeving en regelgeving. Es G’r neet instump mèt dees condities, daan gebruuk dees Site neet. Dees Site heet ouch ander eigendomsmellinge of auteursrechteleke informatie. De condities daovaan moten ouch ingehawwen en naogeleef weure. Informatie op dees Site kint technische fuitsjes of sjrieffuitsjes höbbe. Leus ezzebleef dees Euvereinkoms aondechteg en wèt tot de Stiechting Limbörgse Academie, eigestendeg, zoonder veuraofgaond beriech en wienie daan ouch, dees condities kint verandere en dees Euvereinkoms kint vernuie. Hyperlinke De Stiechting Limbörgse Academie heet gein deil aon inneg aander Site, boe-t G’r touwgank tot krieg via dees Site. Es G’r via dees Site touwgank zeuk tot ’n neet-Stiechting Limbörgse Academie website, wèt ezzebleef tot dees oonaofhankelek is vaan de Stiechting Limbörgse Academie en tot de Stiechting Limbörgse Academie gein zègkensjap heet euver d’n inhaajd vaan dees website, ouch neet es de Stiechting Limbörgse Academie aon d’n eigeneer vaan die site informatie versjaf of deenste verlient. Wijer beteikent ’ne link nao ’ne neet-Stiechting Limbörgse Academie website neet tot de Stiechting Limbörgse Academie veur d’n inhaajd of ’t gebruuk vaan die site goodkäöring verlient of verantwoordelekheid accepteert. Nevesdien wies de Stiechting Limbörgse Academie alle aonspraokelekheid en verantwoordelekheid veur zoe’nen inhaajd aof. G’r zeet oet Eur eige gehawwe veur veurzörgsmaotregele te numme veur de käös die-t G’r maak, veural, meh neet allein, veur wat betröf virusse, wörm, trojan horses en ander zoe’n destructief dinger. Auteursrech en ’t gebruuk vaan d’n inhaajd vaan dees Site ’t Auteursrech vaan alle matriaole, die op dees Site aongeboje weure, weurt gehawwe door de Stiechting Limbörgse Academie. Oetgezunderd de meneer boe-op hei-oonder besjreve weurt, maag niks vaan dees matriaole gekopiëerd, gereproduceerd, gedistribueerd, obbenuits gepubliceerd, gedownload, weergegeve, bekindgemaak of versjik weure in wat veur ’ne vörm daan ouch, dao-oonder ouch, meh neet allein, electronisch, mechanisch, in fotokopievörm, opnaome of wat veur ander meneer daan ouch, zoonder de veuraofgaonde gesjreven en oetdrökkeleke touwstumming vaan de Stiechting Limbörgse Academie. Touwstumming weurt gegeve veur ei kopie van de matriaole op dees Site te downloade op einen inkele computer veur persoenlek gebruuk of intern bedriefsgebruuk, zoelank G’r dees matriaole neet veranderd en al de eigendomsmellinge en auteursrechteleke informatie es deil vaan de informatie behèlt. Dees touwstumming is aofhankelek vaan e beriech aon de Stiechting Limbörgse Academie veuraofgaond aon Eur intentie ’n kopie vaan de matriaole op dees Site te downloade. Dees touwstumming weurt medein ingetrokken es Geer dees Euvereinkoms sjaojt. Geer maag gei matriaol vaan dees Site ‘aofspiegele’, dat is op zjus dezelfde meneer op ’n aander Site weergeve, zoonder de oetdrökkeleke, gesjreve touwstumming vaan de Stiechting Limbörgse Academie. Eder gebruuk zoonder touwstumming vaan de matriaole op dees Site kint ’n sjenning zien vaan auteursrech, ’t rech vaan handelsmerke, ’t privacy- en openbaarheidsrech, zoe wie wèt- en regelgeving veur wat betröf communicatie. Allen inhaajd en de bruukbaarheidsmodules op dees Site, daobij ouch d’n teks, grafische meugelekhede, logo’s, icone en beelder, zoe wie de selèktie en ’t arrangemint devaan valle oonder ’t alleineg eigendomsrech vaan de Stiechting Limbörgse Academie en weurt besjermp door ’t touwpasselek internationaol auteursrech en de wètte en regelgeving euver auteursrech vaan de V.S., de Europese Unie en de Lidstaote vaan de Europese Unie. Alle rechte die neet oetdrökkelek aofgestande zien, zien veurbehawwe.
© Stiechting Limbörgse Academie (Limburgish Academie Foundation). Alle rechte veurbehawwe.
Handelsmerke De handelsmerke, servicemerke en logo’s (de "Handelsmerke"), die op dees Site gebruuk en aofgebeeld weure, zien geregistreerde en neet-geregistreerde Handelsmerke vaan de Stiechting Limbörgse Academie. Ander handelsmerke, servicemerke en handelsnaome kinne door andere gehawwe weure. Niks op dees Site kint zoe oetgelag weure es-of daodoor touwstumming, ’n permissie of e rech verliend zouw weure, indirek of bij oetsleting of op wat veur meneer daan ouch, veur ’n Handelsmerk of ’nen intellektuelen eigendom weergegeve op dees Site te gebruke. De Stiechting Limbörgse Academie hèlt zier strik de hand aon häören intellektuelen eigendom naovenant de gansen umvank vaan de wèt. De naom Stiechting Limbörgse Academie of wat veur ander Handelsmerk daan ouch kint neet zoemer gebruuk weure, ouch neet in publiciteit gerillateerd aon distributie vaan matriaole op dees Site, zoonder oetdrökkeleke en veuraofgaonde gesjreve touwstumming vaan de Stiechting Limbörgse Academie. De Stiechting Limbörgse Academie verbeejt daan ouch ’t gebruuk vaan de Stiechting Limbörgse Academie of wat veur ander Handelsmerk es oonderdeil vaan ’ne link nao of vaan eder site, tenzij dit veuraof in gesjreve vörm door de Stiechting Limbörgse Academie goodgekäörd is gewore. Geposde stökker vaan gebrukers G’r erkint en stump touw tot de Stiechting Limbörgse Academie d’n eigendom zölt höbbe en ’t oongelimiteerd gebruuk veur te gebruke, te publiceren, in electronische vörm, of wat veur ’ne vörm daan ouch, te distribuere en op wat veur meneer daan ouch te gebruke, alle informatie die-t Geer pos of op ’n ander meneer op dees Site publiceert. G’r daot heibij aofstand vaan alle vorderinge tege de Stiechting Limbörgse Academie veur eder aongeveurde of feiteleke sjenning vaan eder rech, privé or publiek, moreel rechte, touwkinningsrechte of wat veur ander intellektueel eigendomsrech aongaonde de Stiechting Limbörgse Academie häör gebruuk en publicatie vaan dees geposde stökker. Dat beteikent tot al wat G’r op dees Site pos in eigendom is vaan de Stiechting Limbörgse Academie en door de Stiechting Limbörgse Academie gebruuk kint weure, noe en in de touwkoms, veur wat veur buut daan ouch, zoonder betaoling aon Uuch of wijer touwstumming vaan Uuch. Es d’n eigendom vaan de Stiechting Limbörgse Academie mèt succès bestrijd weurt, daan gef G’r otomatisch aon de Stiechting Limbörgse Academie ’n iewegdorend, royalty-vrij, non-exclusief, oongelimiteerd, wereldwied en oonherropelek rech en permissie veur aofgeleide werke te gebruke, reproducere, verandere, publicere en euver te zètte en dees aofgeleide werke, gedeiltek of gans, in wat veur ’ne vörm, wat veur medium of technologie, bestaond of touwkomsteg te gebruke, daobij inbegrepe, meh neet allein, reklaam en promotie. De Stiechting Limbörgse Academie waorbörg neet en käört neet good wat gepos, weergegeve of ingelaoje weurt op dees Site of via dees Site wijer verdeild weurt door wat veur ’ne gebruker of ’ne informatiegever of daarde partij vaan dees Site daan ouch. De Stiechting Limbörgse Academie verneint oetdrökkelek eder aonspraokelekheid veur wat betröf wat gepos weurt en erkind tot z’ch berope op dees informatie op eige risico gebäört. G’r komp euverein tot G’r gein matriaole op dees Site zölt poste, die: (i) bedreigend, doorholend, sjendelerend of sjókkant zien; (ii) e crimineel misdrief daostèlle of encouragere, of aonleiing zouwe geve tot börgerleke aonspraokelekheid of op wat veur ander meneer daan ouch ’n wètseuvertreiing zouwe daostèlle; (iii) auteursrech, privacy or de rechte vaan daarde partije sjenne; (iv) e computervirus of ’n ander kepotmakend illemint in z’ch höbbe; (v) reklaam bevatte; of (vi) oonzjuste of misleiiende verklaoringe in z’ch höbbe. De Stiechting Limbörgse Academie hèlt z’ch ’t alleinrech veur wat veur informatie daan ouch aof te sloon veur te poste of vaan de Site aof te hole, gedeiltelek of gans, veur wat veur reie daan ouch. Gein deenste, goodkäöring of profesioneel consultatie ’t Kint vertraoginge, eweglaotinge of oonzjusteghede geve in de informatie door gebruuk op dees Site verkrege. De Stiechting Limbörgse Academie steit neet in veur of käört neet good de zjustegheid of betrouwbaarheid vaan wat veur ’ne raod, ’n meining of verklaoring of ander informatie, die op dees Site weergegeve, ingeveurd, gedownload of verspreid weurt door de Stiechting Limbörgse Academie of wat veur ’ne gebruker of andere persoen of entiteit daan ouch. G’r erkint tot aofgoon op zoe’n meining, zoe’ne raod, zoe’n verklaoring, zoe memorandum of zoe’n informatie Eur eige käös is en op eige risico gebäört. Nevesdien gief de Stiechting Limbörgse Academie gein inkel permissie dees Site op wat veur meneer daan ouch te gebruke, gans of gedeiltelek, die veurgief tot de Stiechting Limbörgse Academie de bute, ideje, polletieke campagnes, polletieke euvertuiginge, website, produkte of deenste vaan daarde partije promoot of erkint. Touwgank tot dees Site De Stiechting Limbörgse Academie kint dees Site of Euren touwgank detouw op eder momint, zoonder reie of beriech of aonspraokelekheid nao Uuch of daarde partije touw verandere, suspendere of beïndege. Dees Site kint oontouwgankelek weure door oonderhaajd, steuring vaan computerequipemint of ander reies, wat sjaoj aon de computersysteme of operaties vaan de gebruker kint touwbringe. Allein de gebruker zöl verantwoordelek zien um deveur te zörge tot informatie en inhaajd vaan dees Site aof gekrege gein computervirusse of ander computer software code of subroutiens inhawwe, die oontworpe zien veur oongesjik te make, oet te vege, sjaoj te veroerzake of op wat veur meneer daan ouch de systeme, software of data sjaoj touwbringe. Aofwiezing vaan waorbörge Dees Site en alle matriaole, die hei-op verspreid weure, weure verspreid zjus zoe wie ze zien, zoonder wat veur waorbörge daan ouch. Naovenant de gansen umvank touwgelaote door de wèt wies de Stiechting Limbörgse Academie alle waorbörge, oetdrökkelek of impliciet, boe-oonder, meh neet gelimiteerd tot waorbörge vaan verkoups- of verhandelbaarheid, gesjikheid veur bepaold gebruuk, aonspraok en neet-sjenning, aof. Veural, meh zoonder limitatie, waorbörg de Stiechting Limbörgse Academie neet tot: (1) de information op dees Site korrek, accuraot of betrouwbaar is; (2) de modaoliteite, die op dees Site aongeboje weure, oonoonderbroke en zoonder fout zien; of (3) mankeminte verholpe weure, of tot dees Site of de server, dee ze besjikbaar maak, vrij zien vaan virusse of ander sjäöjeleke componente, die sjaoj kinne veroerzake. G’r erkint heibij tot gebruuk vaan dees Site op Eur eige risico gebäört. Es G’r in California gedomicilieerd zeet, daan daot G’r aofstand vaan ’t Börgerlek Wètbook vaan California, Sectie 1542, die veurzuut tot: ‘A general release does not extend to claims which the creditor does not know now or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor.’ Limitatie vaan aonspraokelekheid Oonder gein conditie zöl de Stiechting Limbörgse Academie of wee daan ouch vaan häör bestuursleie, kemissieleie of vrijwèllegers of andere die aon projekte vaan de Stiechting Limbörgse Academie mètwèrke, aonspraokelek zien veur wat veur ’ne sjaoj daan ouch, boe-oonder direkte, incidenteel, punitief, speciaol, moreel- of gevolgssjaoj, dee direk of indirek rizzulteert vaan ’t gebruuk of de oonmeugelekheid vaan gebruuk vaan dees Site of de informatie op dees Site of opgeloupe door gebruuk vaan dees Site, boe-oonder veur virusse aongeveurd es opgeloupe vaan dees Site, zelfs boe de Stiechting Limbörgse Academie vaan de meugelekheid vaan dees sjäöj op de huugde gebróch is gewore. Oonder gein conditie zöl de ganse aonspraokelekheid aon Uuch veur de Stiechting Limbörgse Academie of wee daan ouch vaan häör bestuursleie, kemissieleie of vrijwèllegers of andere die aon projekte vaan de Stiechting Limbörgse Academie mètwèrke veur alle sjäöj, verleze en rechsgrun, of noe bij kontrak, oonrechmaotege daod (boe-oonder oonder andere naolèssegheid) of wat veur ander meneer daan ouch bove $1 oetgoon. Sommege rechsgebede kinne oetsleting vaan bepaolde waorbörge neet touwlaote, woe-door sommege vaan de bovestaonde limitaties neet op alle gebrukers vaan touwpassing zien. Boetesjaojstèlling G’r stèlt heibij boete sjaoj, zoonder sjöld en diffendeert heibij de Stiechting Limbörgse Academie of wee daan ouch vaan häör bestuursleie, kemissieleie of vrijwèllegers of andere die aon projekte vaan de Stiechting Limbörgse Academie mètwèrke (gezaomelek, “de boetesjaojgestèlde”) vaan en tege alle aonspraokelekheid en köste, boe-oonder, zoonder limitatie, raisonnabel avvekaotore, die door alle boetesjaojgestèlde in verband mèt ’n vordering opgeloupe weure, die veurtkump oet of gerillateerd is aon ’n sjenning vaan dees Euvereinkoms of de deilnaomes, waorbörge of ander euvereinkomste, die-t G’r aongegange zeet bij ’t aongoon vaan dees Euvereinkoms. G’r zölt zoe väöl meugelek wie raissonnabel verwach kint weure, mètwèrke aon ’t diffendere tege zoe’n vordering. De Stiechting Limbörgse Academie behèlt z’ch ’t rech veur, op eige köste, allein de verdeideging en control euver wat veur zaak daan ouch op z’ch te numme, wat oonderworpen is aon Eur boetesjaojstèlling. Naokouming vaan termiene en condities Dees Euvereinkoms steit en weurt geïnterpreteerd oonder de wètgeving vaan ’t Keuninkriek vaan de Nederlanden, Europese Unie, neettegegestande principes vaan konflikrech. G’r stump oetdrökkelek demèt in tot exclusief bevoogheid bij de tribunalle vaan ’t Keuninkriek vaan de Nederlande ligk. G’r stump wijer demèt in en gef oetdrökkelek Eur touwstumming veur de oetoefening vaan persoeneleke bevoogheid in ’t Keuninkriek vaan de Nederlande in connectie mèt wat veur konflik daan ouch boe-in de Stiechting Limbörgse Academie partij is. Es e deil vaan dees condities oonwètteg, neteg of oonoetveurbaar is, daan zöl dat deil gezeen weure es sjeibaar vaan dees Euvereinkoms en neet de geldegheid en oetveurbaarheid vaan de euvergebleve condities beïnvlode. Mankatienotificatie en ewegholing De Stiechting Limbörgse Academie verbeejt ’t poste vaan wat veur informatie daan ouch, die de auteursrechte en/of intellektueel eigendomsrechte (boe-oonder privacy- en openbaarmakingsrechte) sjenne vaan edere persoen of eder entiteit. Es Geer meint tot wat veur matriaol op dees Site daan ouch Eur auteursrech sjent, nump ezzebleef hei-euver kontak op mèt de Stiechting Limbörgse Academie op de meneer wie hei-oonder besjreve. De Stiechting Limbörgse Academie zöl aongeveurde sjenninge verwèrke en de touwpasseleke maotregele numme, zoe wie veurgesjreve door touwpasselek internationaol, VS en EU rech, zoe wie ’t auteursrech vaan de Lidstaote vaan de EU. Veur wèrkzaom te zien moot de notificatie gesjreve zien en de volgende informatie inhawwe: ’n Handgeteikend of electronisch handsjrif vaan ’ne persoen, dee geotoriseerd is veur d’n eigeneer of deginnege dee ’t alleinrech wat aongeveurd weurt gesjónne te zien, op te trejje; Opgaof vaan ’t auteursrechtelek werk boevaan weurt aongeveurd tot ’t gesjónnen is, of, es ’t um mie werke geit vaan ein online site boeveur ein notificatie gedoon weurt, ’n ripprizentatief lies vaan die werke op die site; Identificatie vaan ’t matriaol boevaan weurt aongeveurd tot ’t gesjónnen is of veurwerp is vaan ’n sjennende activiteit en wat eweg gedoon moot weuren of touwgank moot weuren eweggepak, zoe wie genóg informatie veur de service provider veur dees informatie te kinne locaolisere; Genóg information veur de service provider boemèt heer kontak mèt de klaogende partij kint opnumme, zoe wie ’n adres, ’nen tillefoonnómmer, en, es besjikbaar, ’n e-posadres, woe de klaogende partij gekontakteerd kint weure; ’n Verklaoring tot de klaogende partij in good gelouf meint tot ’t gebruuk vaan ’t matriaol boe-euver geklaog weurt neet touwgestanden is gewore door d’n eigeneer vaan ’t auteursrech, ziene ripprizzentant of de wèt; ’n Verklaoring tot de informatie in de notificatie accuraot is en, oonder straof vaan meineid, tot de klaogende partij geotoriseerd is te handele veur d’n eigeneer vaan ’n exclusief rech, wat, nao aongeveurd weurt, gesjónne weurt. De ganse Euvereinkoms Dees Euvereinkoms vörmp de ganse Euvereinkoms tössen Uuch en de Stiechting Limbörgse Academie veur wat betröf boe dees Euvereinkoms euver geit en nump de plaots in en vervingk alle ander geliektijege aofspraoke of Euvereinkomste, gesjreven of móndeling, veur wat betröf dit oonderwerp. Eder aofzien vaan de touwpasselekheid vaan ’n conditie vaan dees Euvereinkoms zöl allein wèrkzaom zien es dees gesjreven is en oonderteikend is gewore door de Stiechting Limbörgse Academie.