Privacy

De Stiechting Limbörgse Academie deit alles draon veur eur privacy te waorbörge en deveur te zörge tot mèt zörg mèt persoensgegeves weurt umgegaange, in euvereinstumming mèt de vereiste vaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). In dees privacyverklaoring lègke veer oeterein wie veer eur rechte op groond vaan de AVG en de UAVG waorbörge.

Kontakgegeves verwèrkingsverantwoordeleke
Stichting Limbörgse Academie
p/a Hoffmansstraat 24
6212 ET Maastricht
eposadres: yuri@limburgs.org
website: limburgsecorpusdictionair.com, limburgs.org
Insjrievingsnómmer Kamer vaan Kouphandel: 14094061

Doel verzameling persoensgegeves
Veur 't Limburgse Corpus Dictionair projek verzamele veer persoensgegeves die nudeg zien veur 't projek oet te veure. Väöl persoensgegeves zien extra informatie ('metadata'), die touwgevoog weure aon Limburgstaolege tekste. Dit hölp us um tekste mèt stattistieke methodes beter te analysere veur zoe taolgebruuk te kinne oonderzeuke.

Op basis vaan wat veur 'ne groondslaag verwèrk de Stiechting Limbörgse Academie persoensgegeves?
De Stiechting Limbörgse Academie verwèrk persoensgegeves allein es 't 'ne rechmaotege groondslaag gief. V'r verzamele inkel en allein die persoensgegeves die es minimum nudeg zien veur eus projek oet te veure, op groond vaan gengege weitesjappeleke riechlijne. De persoensgegeves weure op basis vaan de volgende doelindes verwèrk:
• um rillevante data te verzamele veur (specefiek) weitesjappelek oonderzeuk;
• um mèt uuch in kontak te zien door 't versjikke vaan electronische nuitsbreve, eposberiechskes en/of de riggeleer pos;
• um eur vraoge te beantwoorde via sociaol media, eposberiech, riggeleer pos of tèllefonisch;
• umtot geer touwstumming deveur gef.

Es de Stiechting Limbörgse Academie persoensgegeves verwèrk op basis vaan eur touwstumming daan höb geer ummertouw 't rech dees weer in te trèkke. G'r kint heiveur kontak opnumme via de kontakgegeves vermeld bovenaon dees privacyverklaoring.

Wat veur persoensgegeves lègk de Stiechting Limbörgse Academie vas?
Veer lègke allein 'gewoen persoensgegeves' vas. Dit zien biografische gegeves wie naom, geslach, geboortendaotum, geboorteplaots, geboorteland, dialeklocatie vaan de gebruukde sjrieftaol en plaots basissjaol. Ouch verzamele v'r kontakgegeves wie adres, woenplaots, (mobiel) tèllefoonnómmer, website en eposadres.

Boeveur gebruuk of verwèrk de Stiechting Limburgse Academie persoensgegeves?
't Biografisch deil vaan de persoensgegeves weurt wijer gebruuk veur weitesjappelek oonderzeuk. De biografische gegeves weure touwgevoog aon tekste vaan de auteurs um op basis vaan stattistische verben beter inziech te kriege in taolgebruuk.
't Deil kontakgegeves vaan de persoensgegeves weurt gebruuk door mètwèrkers vaan de Stiechting Limbörgse Academie um kontak mèt auteurs en auteursrechhöbbende te oonderhawwe.

Beveileging vaan persoensgegeves
De Stiechting Limbörgse Academie beveileg alle persoensgegeves um misbruuk en oongeotoriseerden touwgaank tot persoensgegeves te veurkoume. Heiveur höbbe v'r de volgende maotregele getroffe:
• beveileging volges courante data privacy software;
• opslaag data in Microsoft 065 umgevinge volges Microsoft data security en privacy protocolle;
• pseudonimisering en/of encryptie es daotouw aonleiing besteit;
• verwèrkers en mètwèrkers die touwgaank höbbe tot eus database (touwgaankhöbbende) zien mèt e kontrak geboonde aon besjerming en geheimhajding;
• regelmaoteg teste en evaluere vaan eus beveilegingsmaotregele.

Bewaortermien persoensgegeves
In princiep weure persoensgegeves neet langer bewaord es abseluut noedzakelek veur 't verwezeleke vaan 't doel boeveur zie weure verzameld. Dit gelt veural veur kontakgegeves. In gevalle boe spraoke is vaan weitesjappelek oonderzeuk of stattistische doelindes kinne conform de AVG persoensgegeves veur langeren tied weure opgeslage. Dit is mèt naome 't geval veur biografische gegeves. Conform de AVG zal de Stiechting Limbörgse Academie passende technische en organisatorische maotregele treffe veur eur rechte te besjerme.

Wijergeving aon daarde
Allein es heitouw 'ne wètteleke groondslaag besteit, zoe wie op groond vaan artikel 6 AVG, kint de Stiechting Limbörgse Academie eur persoensgegeves aon daarde wijergeve.
Op 't momint tot de Stiechting Limbörgse Academie eur gegeves aon 'nen daarde wijergief, waorbörg zie eur privacyrechte oonder andere door 'n verwèrkingseuvereinkoms aof te slete, boe-in aofspraoke weure gemaak wie mèt eur persoensgegeves um te goon.

Oetoefening vaan eur privacyrechte
Geer kint e verzeuk bij de Stiechting Limbörgse Academie indene veur de oetoefening vaan naovolgende rechte:
• inzage vaan eur persoensgegeves;
• rectificatie en/of aonvölling vaan eur persoensgegeves;
• eweghole vaan eur persoensgegeves;
• beperke vaan de verwèrking vaan eur persoensgegeves;
• gegeveseuverdraagbaarheid;
• bezwoer.

Es eur persoensgegeves weure verwèrk mèt oonder aandere 't oug op weitesjappelek oonderzeuk of stattistische doelindes daan stèlt de UAVG beperkinge oonder mie op eur rech vaan inzage, rectificatie, beperking vaan de verwèrking en rech op bezwoer. Veur de Stiechting Limbörgse Academie gelt daoneve tot de melpliech aon betrokkene binne deze cónteks neet zoonder mie gelt.

Autoriteit Persoonsgegevens
Es geer 'n klach höb euver wie de Stiechting Limbörgse Academie eur persoensgegeves verwèrk, daan zeuke v'r gere same mèt uuch nao 'n oplossing. Moch g'r neet content zien mèt de aongebooje oplossing daan höb g'r op groond vaan de AVG 't rech um bij de Autoriteit persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 'n klach in te dene.

Touwgaankelekheid privacyverklaoring
Dees privacyverklaoring zal via euze website touwgaankelek zien en op aonvraog via bovestaonde kontakgegeves.

Veraandering vaan dees privacyverklaoring
Dees privacyverklaoring kint veraanderd weure. Veraanderinge goon ummertouw in euvereinstumming zien mèt de AVG, de UAVG en de dao-oet veurtkoumende privacyregels. Dees veraanderinge zalle ummertouw via euze website gepubliceerd weure.

Cookies
De Stiechting Limbörgse Academie kint vaan cookies gebruuk make in zoe wied die noedzakelek zien veur de wèrking vaan de website en um de kwalliteit of effectiviteit vaan de website te beloere.

Inwèrkingtrejjing
Dees versie vaan de privacyverklaoring vaan de Stiechting Limbörgse Academie is op 11 oktober 2018 in wèrking getrooje.